Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığının Stratejik Planı kapsamında 2015 yılında derslik sayısının artırılması, kız çocuklarının okullaşma oranlarının artırılması, öğrenme ortamlarının niteliğinin artırılması, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde etkinlik sağlanması, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sisteminin, yeterlilikleri esas alacak bir şekilde yeniden yapılandırılması, akademik personelin nicelik ve niteliğinin  artırılması, FATİH Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısının geliştirilmesi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, özel öğretim kurumlarının nitelik ve niceliğinin artırılması, meslekî ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme ile istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik mekanizmaların etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir.

Elektronik çağın gerektirdiği bilişim teknolojisini sektörün geneline yaymak adına bakanlık tarafından gerekli adımlar 2015 yılında da atılmaya devam etmiştir. Başta E-okul ve Fatİh projeleri olmak üzere MEBBİS üzerinden çok sayıda bilgilendirme sistemi hizmet vermeye devam etmektedir.

MEB BİS Modülünden alınan verilere göre ilk, orta ve lise seviyelerinde Bakanlığımıza bağlı olarak 2015 yılı Kasım sonu itibariyle toplam 8.253 örgün özel öğretim kurumu faaliyet göstermekte olup, toplam 1.102.880 öğrenci özel öğretimden faydalanmaktadır.

2014-2015 verilerine göre; 60-66 aylık çocuklardan ilkokula başlayanlar da dikkate alındığında 4-5 yaşta okullulaşma oranı %45,082dir. 48/66 ay çağ nüfusunun okullaşma oranında belirlenen hedef 41,57 oranında gerçekleşmiştir.

İlkokulda net okullaşma oranı/Oran % 99,79, Ortaokulda net okullaşma oranı/Oran % 99,30 olarak gerçekleşmiştir Özel Öğretim Özel okullarda niteliği hızlı ve kalıcı bir şekilde yükseltmek için kalite geliştirme sistemi çalışmaları devam etmektedir. 10. Kalkınma Planında öngörüldüğü şekliyle Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planında özel sektörün payının artırılması  hedeflenmektedir. Bunu gerçekleştirmek üzere teşvik uygulamalarının geliştirilmesi ve geliştirilen teşvik ve finansman uygulamalarının izleme ve değerlendirilmesinin güçlendirilmesi planlanmaktadır. Özel okullara yönelik geliştirilen dönüşüm ve teşvik uygulamaları sayesinde özel okullaşma oranlarında önemli bir artış görülmektedir.

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı bir önceki yılla mukayese edildiğinde özel okul sayılarında %11,38 oranında bir artış yaşanmıştır. Aynı şekilde öğrenci sayısındaki artış ise %17,82 olmuştur. Okula dönüştürülen dershanelerin, okul standartlarına sahip olduğu tespit edilen dershanelerin tamamında geçiş başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.  Enerji tüketimi açısından ilk 20 ülke arasında yer alan Türkiye, üretimde ise 19’uncu sırada yer almaktadır.